اعضای کمیته ورزش روستای جوشقان انتخاب گردید

اعضای کمیته ورزش روستای جوشقان انتخاب گردید.

کمیته اجرایی

۱ _  مصطفی ولدخانی

۲ _  محرمعلی قلیچ خانی

۳ _ علیرضا ملکی

۴ _ شمس الله قلیچ خانی

کمیته مالی

۵ _ مهدی ملک لی

۶ _ محمد قلیچ خانی

۷ _ محمد شریعت بهادری

دیدگاه خود را به ما بگویید.