انتقادی


مشکل خرابی جاده بیات و روستاهای اطراف مشخص گردید.

مشکل  از این تابلو بود

 

 

 

 

با حذف نام جوشقان از تابلو اتوبان تهران همدان مشکل جاده بیات و روستاهای اطراف حل شد؟؟؟؟؟

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.