بزودی عملی شدن پیگیری درخواست چندین ساله اهالی با پیگیری سایت ستارگان جوشقان

 

 

 

 

بزودی عملی شدن پیگیری درخواست چندین ساله اهالی با پیگیری عزیزمان سید محمدرضا شریعت و سایت ستارگان جوشقان از مهندس غفرانی که جهت نصب روشنایی در ورودی روستای جوشقان امروز با نصب تیر برق توسط اداره برق غرق آباد انجام شد.

تصاویر ارسالی عزیزمان امین ولدخانی

دیدگاه خود را به ما بگویید.