تصایر تاریخی جوشقانیان

download (1)
تصاویر تاریخی جوشقانیان :
مرحومه سنا قلیچ خانی
فرزند عباسعلی قلیچ خانی

https://telegram.me/setareganjoshghan

ارسالی عزیزمان علی ناصری

دیدگاه خود را به ما بگویید.