یادش گرامی باد

00

 

 

تصویر فتح الله شریعت فرزند مرحوم احمد شریعت که در سال ۱۳۵۵ بعد از پایان خدمت سزبازی و گرفتن کارت خاتمه خدمت در شهر خرمشهر و خارج شدن از پادگان هیچ اثر و نشانه ای از او  تا کنون به دست نیامد و به جوشقان نرسید .
یادش گرامی باد
https://t.me/joshghan3/10633

دیدگاه خود را به ما بگویید.