تصاویری زیبای که به تاریخ پیوست

تصاویر زیبای که سالیان سال نگینی بر اتوبان تهران همدان بود در روز دوشنبه ۷ خرداد ۹۷ متاسفانه برداشته شد و تصاویر زیبای فوق به تاریخ پیوست …………………………….

دیدگاه خود را به ما بگویید.